Förskolan Busfröet

Stubbemålavägen 1

383 92 Mönsterås

Tele: 0499-123 10

Mobil: 076-783 69 08

Allmänna BarnOmsorgs regler


Barnet måste ha fyllt 1 år för att ha rätt till barnomsorg.


Vad gäller när jag arbetar eller studerar?

•Vistelsetid enligt ditt schema inkl. tid för resa, lämning (avklädning) och hämtning(påklädning).


Vad gäller när jag är arbetssökande?

•Ditt barn får vistas på förskolan 15 timmar per vecka, skollagen säger att vistelsetiden skall vara minst 3 timmar per tillfälle och personalen schemalägger vistelsetiden.


Vad gäller när jag är föräldraledig?

•Det barnet du tar ut föräldrapenning för får inte vistas på förskolan enligt svensk lagstiftning (se www.forsakringskassan.se). Däremot får syskon till det barn du tar ut föräldrapenning på vara på förskolan. Syskonet/syskonen får vistas på förskolan 15 timmar per vecka och det är personalen som schemalägger vistelsetiden.


•Du som förälder betalar enligt maxtaxan.


Barn med behov av särskilt stöd

•Vissa barn kan ha behov av att närvara på förskolan andra tider än de förutbestämda, för det enskilda barnets utveckling och välbefinnande. Dessa ändringar beslutas av rektorn i samråd med den övriga personalen och föräldrarna.


Allmän förskola

•Alla barn erbjuds plats med 15 h/v i allmän förskola från höstterminen det år de fyller 3 år oavsett föräldrarnas sysselsättning. Allmän förskola för barn som är 3 år till 6 år följer skolans läsårstider, dvs. lov- och studiedagar är barnen lediga. Personalen schemalägger vistelsetiden. Detta är gratis för dig som förälder/vårdnadshavare. Övergång till avgiftsfri plats anmäls två månader i förväg på särskild blankett.

•Barn som går från betalande plats till en allmän förskoleplats måste skriftligen säga upp sin plats.


Barnomsorgsavgift

Avgiften för barnomsorg uttas från 1:a inskolningsdagen. Avgift uttas alltid så länge plats finns anvisad, även vid sjukdom eller annan tillfällig frånvaro. Du som förälder betalar enligt gällande maxtaxa. Från och med september månad det år barnet/barnen fyller tre år och har omsorgstid utöver i snitt 15 timmar i veckan debiteras enligt taxan men med en reducering med 33,3%.


Uppsägning

Uppsägning sker på speciell blankett. Uppsägningstiden är 2 månader från att underskriven blankett kommit in till oss på Förskolan Busfröet.


Ledighet och semestrar

När någon av föräldrarna har semester eller annan ledighet skall barnet vara hemma om inte särskilda skäl föreligger. Samråd måste alltid i dessa fall ske med rektor.


Stängt för verksamhetsutveckling

För att ge personalen möjlighet till gemensamma utvecklingsdagar kan verksamhetens hålla stängt upp till fyra dagar per år. Föräldrar meddelas senast två månader före en sådan stängning.


Avgiftsgrundande inkomst

Avgiftsgrundande inkomst är hushållets sammanlagda lön före skatt och andra skattepliktiga inkomster av tjänst samt överskott i näringsverksamhet.

Till avgiftsgrundande inkomst räknas förutom löner och näringsverksamhet också sjukpenning, aktivitetsbidrag, pension (ej barnpension), sjukbidrag, vårdbidrag, livränta, familjehemslön och familjepenning.

Från avgiftsgrundande inkomst får göras avdrag för underhållsbidrag som betalas enligt dom eller avtal. Beslut skall uppvisas.


Hushåll

Med hushåll menas ensamstående och makar. Med makar skall jämställas de osm utan att vara gifta med varandra lever tillsammans och är folkbokförda på samma adress, oavsett de har gemensamma barn eller inte. Avgiften beräknas på deras sammanlagda inkomster.

Om familjeförhållandet förändras – till exempel på grund av äktenskapsskillnad – påverkar detta avgiften. Vid äktenskapsskillnad eller upplöst samboförhållande beräknas ny avgift från och med det datum som förädlarna är folkbokförda på skilda bostäder.


Inkomstförändringar

Om den avgiftsgrundande inkomsten ändras ska en skriftlig ändring göras på avsedd blankett.

Kontroll av inkomsten kan ske hos Försäkringskassan och Skattemyndigheten.

Arbetsgivaren kan komma att tillfrågas om du har ett anställningsförhållande.


Uppsägning

Under uppsägningstiden, som är 2 månader, debiteras kostnad för tillsyn enligt taxan.


Avstängning

Om betalning ej sker trots påminnelser stängs barnet/barnen av från barnomsorgsplatsen och ärendet överlämnas till inkasso, vilket ökar skulden med påminnelse- och inkassoavgifter från ursprungliga avgiften.

Beslut om avstängning fattas av förskolechefen. Socialförvaltningen delges beslutet.

När skulden betalas eller när avbetalningsplan upprättas och avbetalning påbörjats kan plats åter anvisas. Vid nyplacering av barn gäller att det inte finns obetalda barnomsorgsskulder i hushållet innan plats kan erbjudas.