Förskolan Busfröet

Stubbemålavägen 1

383 92 Mönsterås

Tele: 0499-123 10

Mobil: 076-783 69 08

•Förskolan Busfröet ägs och drivs av Stubbemåla Utbildning AB.


•Förskolan Busfröet följer Mönsterås kommuns regler och taxor för barnomsorg, men drivs i privat regi.


•Både Stubbemåla Utbildning AB och Förskolan Busfröet är religiöst och politiskt obundna.


•Vi tar emot förskolebarn i åldrarna 1-5 år.


•Det är utbildad och erfaren personal som tar hand om barnen hos oss på Förskolan Busfröet.


•All mat som serveras är lagad på plats av vår utbildade och erfarna förskolekock. Vi använder om möjligt närproducerade och ekologiska råvaror.


Vår vision

Förskolan Busfröet vill bidra till att barnen ska få en bra start i livet och att vårdnadshavare och medarbetare ska känna sig trygga och nöjda i vår verksamhet.


Vi vill med vår verksamhet bidra till att stärka barnets självkänsla och nyfikenhet på livet genom glädje, harmoni och delaktighet i leken och lärandet.

Förskolan Busfröet erbjuder barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet. Busfröet inspirerar barnen att utforska omvärlden. Barnen möter vuxna som ser varje barns möjligheter och engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet och barngruppen.


Motto: ”Ditt barn – vår omsorg”

Ledord: Omtanke – Lek – Lärande


VÅR PEDAGOGIK, FÖRHÅLLNINGSSÄTT OCH ARBETSSÄTT

Vår uppgift som medarbetare på Förskolan Busfröet är att ge barnen möjlighet att möta framtiden genom att:

• Utveckla barnens inneboende nyfikenhet och fantasi och se barnen som resurser för varandra

• Ge barnen möjlighet att reflektera över sitt eget och varandras förhållningssätt och lärande

• Respektera barnens åsikter

• Uppmuntra barnen till att bemöta individen lika oavsett kön, hudfärg, religion eller etnisk bakgrund

• Samtala, lyssna och stödja barnen i deras samspel med varandra För att lyckas med detta ska pedagogerna vara medvetna om sitt ansvar som förebilder för barnen, alltid föregå med gott exempel.


Denna syn kräver att vi som jobbar på Busfröet:

• Är nyfikna och ser möjligheter i stället för hinder.

• Är medvetna om målen i Läroplanen för förskolan och Förskolan Busfröets verksamhetsplan.

• Har en medveten människosyn genom att vara öppna för andras ställningstaganden (åsikter).

• Visar barnen värme och generositet, ser barnet som en människa som har rätt att mötas med respekt, empati och omsorg.

• Har kunskap om barn och lär sig ständigt mer genom regelbunden dokumentation och reflektion samt söker fortbildning vid behov.